Konkurs czytelniczy

Regulamin Konkursu Literackiego na Opowiadanie o Piasecznie

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu są: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom.
3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne, a prac wyróżnionych nagrody rzeczowe.

4. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w zbiorze opowiadań o Piasecznie.
5. Organizator zastrzega sobie prawa do:

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 11.02.2013 r. do 26.04.2013 r. Ostateczny termin nadsyłania prac do 26.04.2013 r.

2. Prace oceniane będą w kategorii wiekowej od 18 lat.
3. Do konkursu przyjmowane są prace:

a) dotyczące zagadnień związanych z Piasecznem w dowolnej konwencji,

b) pisane prozą,

c) przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word, rtf lub txt na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach do 5 stron A4 w trzech egzemplarzach (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500).

d) napisane w języku polskim,

e) dotąd niepublikowane

4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.


III. WYSYŁANIE PRAC

1. Przesyłka musi być oznaczona godłem. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
2. Prace prosimy przesyłać na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 49 z dopiskiem „KONKURS NA OPOWIADANIE O PIASECZNIE”.
3. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audiobuka i elektronicznej), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno oraz BPMiG Piaseczno.

IV. SEKRETARZ KONKURSU

1. Sekretarzem konkursu jest pani Halina Kraszka.
2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace.
3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani.
4. Sekretarz nie należy do Kapituły oceniającej prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KAPITUŁY

1. Prace oceniane są przez członków Kapituły.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 24.05.2013 r. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

VI. NAGRODY

Nagrody pieniężne przyznawane są autorom trzech najlepszych prac:

a) za I MIEJSCE: 300 zł,
b) za II MIEJSCE: 200 zł,
c) za III MIEJSCE: 100 zł.

d) autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową
i telefoniczną.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 

Konkurs plastyczny w Zalesiu Górnym

Konkurs dla czytelników

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs - "Najbardziej aktywny czytelnik roku 2012"

Więcej informacji - kliknij tutaj

Konkurs czytelniczy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs

?NAJBARDZIEJ  AKTYWNY CZYTELNIK ROKU 2012"

REGULAMIN  KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym,

zachęcanie do działań na rzecz biblioteki i środowiska.

3. Uczestnikiem konkursu może być czytelnik, który korzysta ze zbiorów naszej biblioteki.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy być zapisanym w bibliotece i posiadać własną kartę czytelnika.

5. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoją chęć uczestnictwa

osobiście w bibliotece.

6. Czas trwania konkursu: od 01 marca 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa do 31 marca 2012 r.

8. Kryteria oceny:

- liczba wypożyczonych książek w trakcie trwania konkursu

? aktywny udział w życiu społecznym biblioteki

? działania wspierające i promujące bibliotekę

? udostępnianie recenzji przeczytanych książek

9. Podsumowania wyników konkursu dokona jury.

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi.

11. Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu i lista nagrodzonych czytelników będą zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka-piaseczno.pl)

12. W przypadku wystąpienia, wśród uczestników konkursu, dużej rozpiętości wiekowej, organizator zastrzega sobie wprowadzenie podziału na kategorie wiekowe (dotyczy czytelników bibliotek dla dzieci i młodzieży).

Serdecznie zapraszamy

Konkurs w filii Osiedle

Uczestniczymy w...

Współpracujemy z...

BIERZEMY UDZIAŁ W...