3. Piaseczyńskie Dyktando

375

30 listopada 2019 roku odbędzie się 3. Piaseczyńskie Dyktando! Sprawdź swoją wiedzę i zostań Piaseczyńskim Mistrzem Ortografii Polskiej.

Zgłoś się przez formularz rejestracyjny online:
https://forms.gle/csPhGHtLrHw27TNG8

Regulamin konkursu  „3. Piaseczyńskie Dyktando”

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora wskazanego w punkcie 2.
  • Organizatorem konkursu pn. „3. Piaseczyńskie Dyktando” (dalej jako „Dyktando”) jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, dalej „Organizator”.
  • Fundatorem nagród w Dyktandzie jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
  • Przez Dyktando lub Konkurs w dalszej części Regulaminu rozumie się czynności od rejestracji, poprzez pisanie dyktowanego tekstu oraz ogłoszenia wyników i przyznania nagród.
  • Przed przystąpieniem do Dyktanda, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Zgłoszenie udziału oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Zasady uczestnictwa

 • W Dyktandzie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Piaseczno bez względu na wiek.
 • W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Dyktandzie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem.
 • Zgłoszenia udziału w Dyktandzie można dokonać, wypełniając internetowy formularz rejestracyjny na stronie www.biblioteka-piaseczno.pl (formularz: https://forms.gle/csPhGHtLrHw27TNG8).
 • Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest:
 1. Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, w tym podanie danych osobowych.
 2. Zaakceptowanie treści regulaminu.
 3. Wyrażenie zgody przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku w celu udziału w Dyktandzie.
 • Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 100 osobom w kategorii „Gżegżółki” i 100 osobom w kategorii „Żółwia”, które jako pierwsze wypełnią formularz wstępny, o którym mowa w pkt 2 powyżej dokonają poprawnego zgłoszenia udziału na zasadach określonych w punkcie 5 powyżej.  W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie będzie możliwe również w dniu Dyktanda.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 listopada 2019. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie będzie możliwe również w dniu Dyktanda.
 • Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Dyktandzie,  w szczególności kosztów podróży oraz noclegu.
 • Uczestnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Dyktanda – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Każdy  z  uczestników  Dyktanda  udziela   nieodwołalnej   zgody   w   rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w związku  z  udziałem  w Dyktandzie

 1. Przebieg konkursu
  • Dyktando odbędzie się 30 listopada 2019 o godzinie 11:00 w Bibliotece Miasta i Gminy Piaseczno, budynek CEM ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.
  • Dyktando zostanie przeprowadzone w dwóch kategoriach;
 • „Poziom żółwia” (Osoby do lat 18 oraz uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat zamieszkali na terenie Gminy Piaseczno)
 • „Poziom gżegżółki” (Osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno)
  • Podczas Dyktanda tekst zostanie:
 • Dwukrotnie odczytany w całości,
 • Dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania wcześniej odczytanego)
  • Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, odchodzić od miejsca pisania prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, tabletów, laptopów smartwatchów itp.), słowników.
  • Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
  • Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
  • Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne  poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie  powyżej wersji. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
  • Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki finałowej.
  • Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy do dnia 10 grudnia br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno (CEM, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno).
  • Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród zwycięzcy Dyktanda i osobom wyróżnionym (po zakończeniu ewentualnej dogrywki finałowej) odbędzie się 30 listopada 2019 r. około godziny 12:30 i około 14.30 na sali widowiskowej w budynku CEM w Piasecznie.
  • Zwycięzca każdej kategorii Dyktanda otrzyma nagrodę główną w postaci bonu do sklepu Empik w wysokości 500 zł i tytuł PIASECZYŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  • Uczestnik Dyktanda, który  zajmie  drugie  miejsce,  otrzyma  nagrodę w postaci bonu do sklepu Empik w  wysokości 300 zł i tytuł PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w postaci bonu do sklepu Empik w  wysokości 150 zł i tytuł DRUGIEGO PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
 • Celem przetwarzania danych jest realizacja Dyktanda, a także promocji działań kulturalnych i czytelników na terenie Piaseczna.
 • Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Dyktanda, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Dyktanda oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A.
 • Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, adres Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
 1. Postanowienia końcowe
  • Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przesunięcia unieważnienia, odwołania Dyktanda lub pewnych jego etapów.
  • Jeśli uczestnik nie był w stanie odebrać nagrody w dniu wskazanym przez organizatora, może to zrobić w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno) w godzinach działania Biblioteki.
  • Nieodebranie nagrody przez osoby do  tego  uprawnione  do  1o grudnia 2019 r. jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
  • Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z  udziału. W   trakcie   pisania   Dyktanda   decyzję    o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez uczestników Dyktanda postanowień Regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora jego zmienionej wersji.
  • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Aktualizacje wpisu: