Konkurs fotograficzny – Aktywni piaseczyńscy Seniorzy w obiektywie

913

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Piaseczyńska Rada Seniorów ogłasza Konkurs fotograficzny „Aktywni piaseczyńscy Seniorzy w obiektywie”. Czas trwania konkursu: 9.04-30.05.2018 r. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Piaseczno. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

UWAGA!!! Przedłużamy termin zgłoszeń do 15 czerwca

Regulamin Konkursu fotograficznego
„Aktywni piaseczyńscy Seniorzy w obiektywie”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest:

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno

b) Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

c) Piaseczyńska Rada Seniorów, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

2. Celem konkursu jest zachęcenie do propagowania aktywnego stylu życia seniorów przez pryzmat obiektywu.

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Dostarczenie na płycie CD lub przesłanie zdjęć drogą elektroniczną na konkurs wraz
z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

5. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Gminy Piaseczno z wyłączeniem organizatorów.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

7. Konkurs rozpoczyna się 09.04.2018 r. a zakończenie odbędzie się 30.05.2018 r.

2. ZDJĘCIA

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia przedstawiające aktywnych piaseczyńskich Seniorów.

2. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, bezwarunkowo w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości. (4128×3096)

3. Zdjęcia w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5. Termin zgłaszania zdjęć do 30.05.2018 r.

6. Do zdjęć zgłaszanych do konkursu na płycie CD należy dołączyć informację :

a) tytuł zdjęcia
b) krótki opis zdjęcia
c) imię, nazwisko autora zdjęć
d) adres zamieszkania (konkurs dla mieszkańców Gminy Piaseczno)
e) PESEL
f) telefon oraz e-mail

Płyta ze zdjęciami powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
Zdjęcia na płytach CD, należy składać osobiście z podpisanym Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży, ul. Kościuszki 49, Piaseczno.

Zdjęcia na konkurs można przesłać drogą elektroniczną na adres wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl, z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Aktywni piaseczyńscy Seniorzy w obiektywie”.

7. Wysłany e-mail ze zdjęciami powinien zawierać informację :

a) tytuł zdjęcia
b) krótki opis zdjęcia
c) imię, nazwisko autora zdjęć
d) adres zamieszkania
e) PESEL
f) telefon oraz e-mail

Do przesłanych zdjęć droga elektroniczną należy dołączyć podpisany skan Oświadczenia (zgodne z załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu ) lub niezwłocznie dostarczyć go do
Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży, ul. Kościuszki 49, Piaseczno.

Uwaga: przesłane zdjęcia na konkurs bez dostarczonego podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu nie będą oceniane!

8. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody zamieszczonej w Oświadczeniu, wyłącznie w związku z uczestnictwem
w konkursie. Każdy z uczestników ma prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Łukasz Załęski e-mail dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.

10. Oceny przesłanych zdjęć oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 30.05.2018r.

2. Ocena Komisji Konkursowej w dniu 18.06.2018r.

3. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie: 02.07.2018r. w Bibliotece Publicznej Miasta I Gminy Piaseczno filia Osiedle, ul. Szkolna 9.

4. Wystawa pokonkursowa zdjęć odbędzie się 02.07.2018r. w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Piaseczno filia Osiedle, ul. Szkolna 9.

4. Upominki

1. Laureaci pierwszego miejsca w konkursie otrzymają upominki do wysokości 700 zł.

2. Laureaci drugiego miejsca w konkursie otrzymają upominki do wysokości 500 zł.

3. Laureaci trzeciego miejsca w konkursie otrzymają upominki do wysokości 300 zł.

4. W konkursie przewidziane są wyróżnienia.

5. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych: www. bibliotka-piaseczno.pl, www.piaseczno.eu, www.senioralne.piaseczno.eu, w mediach- Gazeta Piaseczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, facebook.com/biblioteka-piaseczno
i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

 

Aktualizacje wpisu:
  • 31 maja 2018 o 18:13:21 [aktualna wersja] przez Kościuszki Oddział Dla Dorosłych
  • 31 maja 2018 o 18:13:21 przez Promocja Biblioteka Piaseczno