Konkurs Mały Piaseczyński Mistrz Słowa

3392

Regulamin konkursu recytatorskiego dla dzieci

„Mały Piaseczyński Mistrz Słowa”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Organizatora.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
 3. Patronat nad konkursem objął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
 4. Czas trwania konkursu:
 • Eliminacje szkolne od 12.02.2018 r. do 16.03.2018 r.
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 13.04.2018 r.
 • Finał konkursu 19.04.2018 r.
 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom 20.05.2018 r. na Rynku w Piasecznie

„Mały Piaseczyński Mistrz Słowa”

W konkursie mogą wziąć udział:
1. Przedszkola
2. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III

Zasady konkursu:
1. Uczestnicy konkursu prezentują wybrane utwory z twórczości Jana Brzechwy
2. Czas prezentacji do 3 minut

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży
 2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów przedszkoli i szkół podstawowych
 3. Promowanie talentu dzieci i młodzieży
 4. Zachęcanie do występów na scenie
 5. Upamiętnianie 120 rocznicy urodzin Jana Brzechwy
 6. Upowszechnianie kultury języka
 7. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Przebieg konkursu „Mały Piaseczyński Mistrz Słowa”:

 • Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach:
  a) I etap – eliminacje szkolne i wyłonienie zwycięzców do 16.03.2018
  b) Każda szkoła/przedszkole typuje do finału (II etapu) 4 uczestników wyłonionych podczas eliminacji wewnątrzszkolnych/przedszkolnych. Biblioteka służy pomocą poprzez udział bibliotekarzy w komisji wewnątrzszkolnej/przedszkolnej.
  c) II etap – zwycięzcy etapu I (wewnątrzszkolnego/przedszkolnego) wezmą udział w finale konkursu, który odbędzie się 19.04.2018 r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49
 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 20.05.2018 r. na Rynku w Piasecznie

Warunki uczestniczenia w konkursie:

 1. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
 3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik dokonuje wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej do Konkursu.
 4. Zgłoszenia można dokonać osobiście przynosząc wypełnioną kartę zgłoszeniową do Oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, drogą internetową (skan dokumentu z podpisem) na adres konkurs@biblioteka-piaseczno.pl lub pocztą.
 5. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie biblioteka-piaseczno.pl (zakładka dla czytelnika/konkursy).

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdzie 5 osób wskazanych przez Organizatora.

Komisja konkursowa:
• Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
a) Dobór repertuaru
b) Znajomość tekstu
c) Interpretacja utworu
d) Kultura słowa
e) Ogólny wyraz artystyczny

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez komisję konkursową.
 • Nagrodami w konkursie „Mały Piaseczyński Mistrz Słowa” są nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy.
 • Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy, gadżety promocyjne oraz podziękowania dla szkół.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas organizacji konkursu i wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie, szkole oraz na stronie internetowej i facebooku biblioteki.
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z organizacją konkursu oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale: https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A

Link do pobrania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Link do pobrania REGULAMINU

Aktualizacje wpisu: