120 lat poznajemy Brzechwy świat

4460

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 12 lutego 2018 o 23:43:05. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
12 lutego 2018 o 23:43:05Aktualna wersja
Tytuł
Konkurs Brzechwy Świat 120 lat poznajemy Brzechwy świat
Zawartość
  <p style="text-align: center;">Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci</p>
  <p style="text-align: center;"><strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”</strong></p>
  <ol>
   <li style="list-style-type: none;">
 <ol>
   <li style="text-align: justify;">Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Organizatora.</li>
   <li style="text-align: justify;">Organizatorem konkursu jest <strong>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno </strong>z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno</li>
   <li style="text-align: justify;">Patronat nad konkursem objął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</li>
   <li style="text-align: justify;">Konkurs trwać będzie <strong>od 12.02.2018 do 16.03.2018 r.< /strong></li>
   <li style="text-align: justify;">Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi <strong>20.05.2018 r.</strong> na rynku w Piasecznie.</li>
   <li style="text-align: justify;">Temat prac konkursowych <strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”</strong></li>
  </ol>
  </li>
  </ol>
  <p style="text-align: justify;"><strong> Cele:</strong></p>
  <ul style="text-align: justify;">
   <li>zachęcanie do poznawania twórczości Jana Brzechwy z okazji 120. rocznicy urodzin</li>
   <li>przybliżenie ciekawych utworów literackich, ukazujących wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze</li>
   <li>poznawanie nowych technik plastycznych</li>
   <li>rozwijanie ekspresji artystycznej</li>
  </ul>
  <p style="text-align: justify;"><strong>Warunki uczestnictwa w konkursie: </strong></p>
  <ol style="text-align: justify;">
   <li>W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.</li>
   <li>Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej tematycznie związanej z twórczością Jana Brzechwy zgodnie z hasłem konkursu <strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”.</strong></li>
   <li>Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka.</li>
   <li>Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.</li>
   <li>Każda szkoła i przedszkole może zgłosić nie więcej niż dziesięć prac.</li>
  </ol>
  <ol style="text-align: justify;" start="6">
   <li>Każdy uczestnik konkursu opisuje pracę, podając: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły lub przedszkola, telefon kontaktowy i dołącza KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (link do karty zgłoszeniowej) <a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl" >biblioteka-piaseczno.pl</a> /Dla czytelnika/Konkursy</li>
   <li>Pracę konkursową należy złożyć wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ w placówce Oddziału dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.</li>
  </ol>
  <ol style="text-align: justify;" start="8">
   <li>Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.</li>
   <li>Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik dokonuje wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej do Konkursu.</li>
   <li>Każdy Uczestnik może wraz ze zgłoszeniem konkursowym złożyć jedną pracę konkursową. W przypadku większej liczby prac konkursowych niż przewiduje regulamin, organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, które zostały złożone w pierwszej kolejności. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom.</li>
   <li>Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.</li>
  </ol>
  <ol style="text-align: justify;" start="12">
   <li>W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.</li>
   <li>Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród.</li>
   <li>Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.</li>
   <li>Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.</li>
   <li>Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz szkole, stronie internetowej oraz facebooku biblioteki.</li>
   <li>Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka- piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale https://www.youtube.com/ channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A</li>
   <li>Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.</li>
  </ol>
  <p style="text-align: justify;"><strong>Kryteria oceny prac:</strong></p>
  <ul style="text-align: justify;">
   <li>Zgodność z tematyką</li>
   <li>Samodzielne wykonania</li>
   <li>Walory estetyczne prac nawiązujące do tematyki twórczości Jana Brzechwy</li>
   <li>Oryginalność</li>
   <li>Kreatywność autorów</li>
  </ul>
  <p style="text-align: justify;"><strong>Wyniki konkursu i nagrody</strong></p>
  <ol>
   <li style="text-align: justify;">Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.</li>
   <li style="text-align: justify;">Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony upominkowe, książki oraz dyplomy).</li>
   <li style="text-align: justify;">Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno i Facebooku Biblioteki.</li>
  </ol>
  <strong><a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl/ wordpress/wp- content/uploads/ 2018/02/Karta- zgłoszenia- do-konkursuplastycznego-OK- 1.docx">Link do pobrania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ< /a></strong>
  <a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl/ wordpress/wp- content/uploads/ 2018/02/Regulamin-konkursu- plastycznego- dla-dzieci-OK- 2.docx"><strong>Link do pobrania REGULAMINU</strong></a>
  <p style="text-align: center;"></p>

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.