120 lat poznajemy Brzechwy świat

4731

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 13 lutego 2018 o 08:26:14. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

„120 lat poznajemy Brzechwy świat”

  1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
  2. Patronat nad konkursem objął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  3. Konkurs trwać będzie od 12.02.2018 do 16.03.2018 r.
  4. Temat prac konkursowych „120 lat poznajemy Brzechwy świat”

Cele:

 • Zachęcanie do poznawania twórczości Jana Brzechwy z okazji 120. rocznicy urodzin
 • Przybliżenie ciekawych utworów literackich, ukazujących wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze
 • Poznawanie nowych technik plastycznych
 • Rozwijanie ekspresji artystycznej

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.
 2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej tematycznie związanej z twórczością Jana Brzechwy zgodnie z hasłem konkursu „120 lat poznajemy Brzechwy świat”.
 3. Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka.
 4. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.
 5. Każda szkoła i przedszkole może zgłosić nie więcej niż dziesięć prac.
 6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 7. Każdy uczestnik konkursu opisuje pracę, podając: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły lub przedszkola, telefon kontaktowy i dołącza zgodę na przetwarzanie danych na cele konkursu (Załącznik nr 1 do pobrania ze strony internetowej biblioteki www.biblioteka@piaseczno.pl/ (zakładka dla czytelnika/konkursy)
 8. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
 9. Uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej biblioteki i Facebooku biblioteki.
 10. Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.
 11. Prace konkursowe należy złożyć w placówce Oddziału dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
 12. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi

Kryteria oceny prac:

 • Zgodność z tematyką
 • Samodzielne wykonania
 • Walory estetyczne prac nawiązujące do tematyki twórczości Jana Brzechwy
 • Oryginalność
 • Kreatywność autorów

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony upominkowe, książki oraz dyplomy).
 3. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno i Facebooku Biblioteki.
 4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 20 maja 2018 na rynku w Piasecznie.

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Link do REGULAMINU

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
13 lutego 2018 o 08:26:14Aktualna wersja
Tytuł
Konkurs Brzechwy Świat 120 lat poznajemy Brzechwy świat
Zawartość
<p style="text-align: center; font-size: 16px;">Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci</p>  <p style="text-align: center;">Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci</p>
<p style="text-align: center; font-size: 24px;"><b>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”</b></p>  <p style="text-align: center;"><strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”</strong></p>
<ol> <ol>
<li style="list-style-type: none;">  <li style="list-style-type: none;">
<ol> <ol>
   <li style="text-align: justify;">Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Organizatora.</li>
<li>Organizatorem konkursu jest <b>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno</b></li>   <li style="text-align: justify;">Organizatorem konkursu jest <strong>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno </strong>z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno</li>
<li>Patronat nad konkursem objął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</li>   <li style="text-align: justify;">Patronat nad konkursem objął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</li>
<li>Konkurs trwać będzie <strong>od 12.02.2018 do 16.03.2018 r.</strong></li>   <li style="text-align: justify;">Konkurs trwać będzie <strong>od 12.02.2018 do 16.03.2018 r.< /strong></li>
   <li style="text-align: justify;">Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi <strong>20.05.2018 r.</strong> na rynku w Piasecznie.</li>
<li>Temat prac konkursowych <strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”</strong></li>   <li style="text-align: justify;">Temat prac konkursowych <strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”</strong></li>
</ol> </ol>
</li> </li>
</ol> </ol>
<strong>Cele:</strong>  
<ul>  
  <p style="text-align: justify;"><strong> Cele:</strong></p>
  <ul style="text-align: justify;">
<li>Zachęcanie do poznawania twórczości Jana Brzechwy z okazji 120. rocznicy urodzin</li>   <li>zachęcanie do poznawania twórczości Jana Brzechwy z okazji 120. rocznicy urodzin</li>
<li>Przybliżenie ciekawych utworów literackich, ukazujących wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze</li>   <li>przybliżenie ciekawych utworów literackich, ukazujących wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze</li>
<li>Poznawanie nowych technik plastycznych</li>   <li>poznawanie nowych technik plastycznych</li>
<li>Rozwijanie ekspresji artystycznej</li>   <li>rozwijanie ekspresji artystycznej</li>
</ul> </ul>
<strong>Warunki uczestnictwa w konkursie:</strong>  
  <p style="text-align: justify;"><strong>Warunki uczestnictwa w konkursie: </strong></p>
  <ol style="text-align: justify;">
   <li>W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.</li>
   <li>Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej tematycznie związanej z twórczością Jana Brzechwy zgodnie z hasłem konkursu <strong>„120 lat poznajemy Brzechwy świat”.</strong></li>
   <li>Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka.</li>
   <li>Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.</li>
   <li>Każda szkoła i przedszkole może zgłosić nie więcej niż dziesięć prac.</li>
<ol>  </ol>
<li>W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.</li>   
<li>Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej tematycznie związanej z twórczością Jana Brzechwy zgodnie z hasłem konkursu „120 lat poznajemy Brzechwy świat”.</li>   
<li>Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka.</li>   
<li>Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.</li>   
<li>Każda szkoła i przedszkole może zgłosić nie więcej niż dziesięć prac.</li>   
<li>Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.</li>  
  <ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Każdy uczestnik konkursu opisuje pracę, podając: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły lub przedszkola, telefon kontaktowy i dołącza zgodę na przetwarzanie danych na cele konkursu (Załącznik nr 1 do pobrania ze strony internetowej biblioteki www.biblioteka@piaseczno.pl/ (zakładka dla czytelnika/konkursy)</li>   <li>Każdy uczestnik konkursu opisuje pracę, podając: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły lub przedszkola, telefon kontaktowy i dołącza KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (link do karty zgłoszeniowej) <a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl" >biblioteka-piaseczno.pl</a> /Dla czytelnika/Konkursy</li>
   <li>Pracę konkursową należy złożyć wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ w placówce Oddziału dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.</li>
  </ol>
  <ol style="text-align: justify;" start="8">
   <li>Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.</li>
   <li>Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik dokonuje wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej do Konkursu.</li>
   <li>Każdy Uczestnik może wraz ze zgłoszeniem konkursowym złożyć jedną pracę konkursową. W przypadku większej liczby prac konkursowych niż przewiduje regulamin, organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, które zostały złożone w pierwszej kolejności. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom.</li>
   <li>Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.</li>
  </ol>
  <ol style="text-align: justify;" start="12">
   <li>W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.</li>
<li>Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród.</li>   <li>Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania konkursu i wręczenia nagród.</li>
<li>Uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej biblioteki i Facebooku biblioteki.</li>  
   <li>Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.</li>
   <li>Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.</li>
   <li>Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz szkole, stronie internetowej oraz facebooku biblioteki.</li>
   <li>Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka- piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale https://www.youtube.com/ channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A</li>
<li>Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.</li>   <li>Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.</li>
<li>Prace konkursowe należy złożyć w placówce Oddziału dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.</li>   
<li>Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi</li>  
</ol> </ol>
  <p style="text-align: justify;"><strong>Kryteria oceny prac:</strong></p>
<strong>Kryteria oceny prac:</strong> <ul style="text-align: justify;">
<ul>  
<li>Zgodność z tematyką</li>   <li>Zgodność z tematyką</li>
<li>Samodzielne wykonania</li>  <li>Samodzielne wykonania</li>
<li>Walory estetyczne prac nawiązujące do tematyki twórczości Jana Brzechwy</li>   <li>Walory estetyczne prac nawiązujące do tematyki twórczości Jana Brzechwy</li>
<li>Oryginalność</li>  <li>Oryginalność</li>
<li>Kreatywność autorów</li>  <li>Kreatywność autorów</li>
</ul> </ul>
<strong>Wyniki konkursu i nagrody</strong>  <p style="text-align: justify;"><strong>Wyniki konkursu i nagrody</strong></p>
<ol> <ol>
<li>Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.</li>   <li style="text-align: justify;">Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.</li>
<li>Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony upominkowe, książki oraz dyplomy).</li>   <li style="text-align: justify;">Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony upominkowe, książki oraz dyplomy).</li>
<li>Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno i Facebooku Biblioteki.</li>   <li style="text-align: justify;">Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno i Facebooku Biblioteki.</li>
<li>Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 20 maja 2018 na rynku w Piasecznie.</li>  
</ol> </ol>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl/ wordpress/wp- content/uploads/ 2018/02/Załącznik-nr-1- do-konkursu-plastycznego- 120-lat-poznajemy-Brzechwy- świat.pdf">Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO< /a></strong></p>  <strong><a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl/ wordpress/wp- content/uploads/ 2018/02/Karta- zgłoszenia- do-konkursuplastycznego-OK- 1.docx">Link do pobrania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ< /a></strong>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl/ wordpress/wp- content/uploads/ 2018/02/Regulamin-konkursu- plastycznego- 120-lat-poznajemy- Brzechwy-świat.pdf">Link do REGULAMINU</a> </strong></p>  <a href="http:// www.biblioteka- piaseczno.pl/ wordpress/wp- content/uploads/ 2018/02/Regulamin-konkursu- plastycznego- dla-dzieci-OK- 2.docx"><strong>Link do pobrania REGULAMINU</strong></a>
  <p style="text-align: center;"></p>

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.