Lato z książką w Zalesiu Dolnym

1024

Wakacje kojarzą ci się z czytaniem? Na wycieczkę obowiązkowo zabierasz ze sobą powieść? A może uwielbiasz czytać na łonie natury? Pokaż, jak spędzasz lato z książką na terenie Zalesia Dolnego i wygraj nagrody!

Pobierz:

Lato z książką – regulamin

Lato z książką – karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres, warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Organizatora.

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno.
 2. Konkurs ma charakter lokalny.

 

 • Zasady konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. dzieci i młodzież do 18 roku życia
 2. dorośli powyżej 18 roku życia.

Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia na terenie Zalesia Dolnego zgodnego z tematem konkursu. Na zdjęciu powinna znaleźć się przynajmniej jedna książka. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, bezwarunkowo w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (4128×3096). Można zgłosić max. 2 zdjęcia. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl, w tytule podając „Lato z książką w Zalesiu Dolnym”.

 • Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi

 

 

 • Cele konkursu:
 1. Rozwój umiejętności plastycznych i artystycznych
 2. Budowanie pozytywnego stosunku do świata i ludzi, optymizmu i wiary w siebie
 3. Budowanie tożsamości lokalnej i związków z małą ojczyzną
 • Przebieg konkursu:
 • Konkurs odbędzie się w terminie od 28.07 do 31.08.2018 r. Po terminie zakończenia trwania Konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia filii biblioteki w Zalesiu Dolnym.
 • Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia Zalesie Dolne, al. Kasztanów 12, e-mail: zalesiedolne@biblioteka.piaseczno.pl.
 • Każda praca powinna posiadać wypełnioną kartę zgłoszeniową.
 • Prace niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu. Prace pod względem artystycznym i nowatorskim oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 • Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I miejsca. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 • Organizator zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac.
 • Organizator zastrzegają sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 • Zgłoszone prace mogą zostać wykorzystane podczas wystawy jubileuszowej z okazji 70-lecia filii biblioteki w Zalesiu Dolnym.
 • Nagrody:

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają bony do Empiku. Nagrody ufunduje Organizator konkursu.

 • Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Konkurs ma charakter lokalny.
 2. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w konkursie określonym w Regulaminie.
 4. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, także przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.
 5. Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej do Konkursu.
 6. Karty zgłoszeniowe należy składać do Organizatora, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia Zalesie Dolne, al. Kasztanów 12, osobiście lub w formie skanu na adres e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności przez Organizatora, jakim jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
 3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzców utrwalony podczas organizacji Konkursu oraz wręczania nagród mogą być udostępniane na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl i Facebooku https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych współorganizatorów, w prasie lokalnej, telewizji lokalnej.
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika lub rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności.
 6. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane będą przetwarzane do 2020 roku.
 8. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Dariusz Kowalski e-mail: informatyk@biblioteka-piaseczno.pl

Prawa autorskie i licencja

 1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”) oraz że w wypadku prezentowania w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich posiada ich zgodę na publikację zdjęcia w serwisie Facebook oraz na stronie Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
 2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów (włączywszy w to utwory audiowizualne), oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 2. Na mocy licencji określonej powyżej utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 3. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej.
 5. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

Reklamacje i odpowiedzialność:

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
 4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Aktualizacje wpisu: