Ogólnopolski Konkurs „Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia”

1095

Fundacja ARKA im. Józefa Wilkonia, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Biuro Promocji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ogłaszają Ogólnopolski Konkurs „Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia”. Termin składania prac 25.06-3.09.2018.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: praca plastyczna, fraszka, fotografia i nadanie imion zwierzętom. Jedna osoba może brać udział w jednej kategorii.

Praca plastyczna
W Konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną na temat „Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia”. Technika dowolna, wymiar pracy: A3.

Fraszka
Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu fraszki dotyczącej piaseczyńskich rzeźb Józefa Wilkonia. Liczba znaków dowolna. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną fraszkę. Konkurs przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

Fotografia
Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, bezwarunkowo w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (4128×3096). Można zgłosić 4 zdjęcia, każde innego zwierzęcia. Konkurs przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

Nadanie imienia
Zadanie dotyczące wymyślenia imion dla rzeźb zwierząt autorstwa Józefa Wilkonia. Należy podać jedno imię dla jednego zwierzęcia – łącznie sześć imion (zwierzęta: tur, niedźwiedź, dwa dziki, lwica z lwiątkiem). Konkurs przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

Nagrodami w konkursie będą: Grafika Józefa Wilkonia, bony upominkowe, książki z autografem Józefa Wilkonia.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz Starosta Piaseczyński.

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia” – pobierz

Szczegółowe informacje o Konkursie w poniższym regulaminie oraz w pliku pdf.

 

Regulamin Konkursu

„Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatorów.
 2. Organizatorami Konkursu są:
 • Fundacja ARKA im. Józefa Wilkonia, 05-500 Piaseczno ul. M. Kopernika 27 – fundator nagród
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49 – odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń, powołanie Komisji Konkursowej
 • Centrum Kultury w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49 – fundator nagród
 • Biuro Promocji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 – fundator nagród
 1. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz Starosta Piaseczyński.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

Zasady Konkursu:

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: praca plastyczna, fraszka, fotografia i nadanie imion zwierzętom. Jedna osoba może brać udział w jednej kategorii.

 1. Praca plastyczna

W Konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną na temat „Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia”. Technika dowolna, wymiar pracy: A3.

 1. Fraszka

Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu fraszki dotyczącej piaseczyńskich rzeźb Józefa Wilkonia. Liczba znaków dowolna. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną fraszkę. Konkurs przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

 1. Fotografia

Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, bezwarunkowo w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (4128×3096). Można zgłosić 4 zdjęcia, każde innego zwierzęcia. Konkurs przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

 1. Nadanie imienia

Zadanie dotyczące wymyślenia imion dla rzeźb zwierząt autorstwa Józefa Wilkonia. Należy podać jedno imię dla jednego zwierzęcia – łącznie sześć imion (zwierzęta: tur, niedźwiedź, dwa dziki, lwica z lwiątkiem). Konkurs przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

 1. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.
 2. Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.
 3. Informacje o Konkursie dostępne będą na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno.

 

Cele Konkursu:

 1. Popularyzacja sztuki i promocja postaci Józefa Wilkonia.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych, artystycznych i literackich.
 3. Budowanie pozytywnego stosunku do świata i ludzi, optymizmu i wiary w siebie.
 4. Budowanie tożsamości lokalnej i związków z małą ojczyzną.

 

Przebieg Konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w terminie od 25.06 do 3.09.2018 r. Po terminie zakończenia trwania Konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Laureaci zostaną poinformowali o wygranej do 13.09.2018 roku drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 15.09.2018 roku podczas Festiwalu Pięknej Książki na Rynku w Piasecznie. W przypadku nieodebrania nagrody można się będzie po nią zgłosić do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
 4. Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data wpłynięcia pracy) lub mailowo (w tytule wpisać: Konkurs Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia).
 5. Każda praca powinna posiadać wypełnioną kartę zgłoszeniową. Prace bez karty zostaną odrzucone.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Współorganizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie przedstawiciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, przedstawiciel Fundacji ARKA im. Józefa Wilkonia, przedstawiciel Centrum Kultury w Piasecznie oraz przedstawiciel Biura Promocji Miasta i Gminy Piaseczno.
 7. Prace pod względem artystycznym i nowatorskim oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybierze trzy pierwsze miejsca.
 8. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I miejsca. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac.

 

Nagrody:

 • I miejsce: Grafika Józefa Wilkonia oraz książka z autografem Józefa Wilkonia
 • II miejsce: bon upominkowy o wartości 150,00 zł oraz książka z autografem Józefa Wilkonia
 • III miejsce: bon upominkowy o wartości 100,00 zł oraz książka z autografem Józefa Wilkonia

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. Udział w Konkursie może wziąć każda chętna osoba. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku, udział w Konkursie jest możliwy wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonym w Regulaminie.
 4. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, także przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.
 5. Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej Konkursu.
 6. Karty zgłoszeniowe należy składać do Współrganizatora Konkursu: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, e-mail: wypożyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności przez Organizatora Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 49.
 3. Biblioteka udostępnia dane zwycięzców Konkursów współorganizatorom: Fundacji ARKA im. Józefa Wilkonia, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Biuru Promocji Miasta i Gminy Piaseczno w celu opublikowania na stronie i Facebooku listy zwycięzców.
 4. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzców utrwalony podczas organizacji Konkursu oraz wręczania nagród, mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno biblioteka-piaseczno.pl i Facebooku www.facebook.com/biblioteka.piaseczno, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych współorganizatorów (www.fundacjawilkonia.pl, www.kulturalni.pl, www.piaseczno.eu, www.facebook.com/Fundacja-Wilkonia-221788084540934/, www.facebook.com/CentrumKulturyPiaseczno/, www.facebook.com/GminaPiaseczno/) oraz w prasie lokalnej („Gazeta Piaseczyńska”, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno).
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika lub rodzica bądź opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności.
 7. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Dane będą przetwarzane do 2020 roku lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: informatyk@biblioteka-piaseczno.pl.

 

Prawa autorskie i licencja

 1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej też „utworu”) oraz że w wypadku prezentowania w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich posiada ich zgodę na publikację zdjęcia w serwisie Facebook oraz na stronie Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
 2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów (włączywszy w to utwory audiowizualne), oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
 4. wprowadzenie do obrotu,
 5. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. rozpowszechnianie i udostępnianie w Internecie poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 7. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 8. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 9. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 10. Na mocy licencji określonej powyżej utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 11. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.
 12. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Zadaniu Konkursowym, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej.
 13. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

 

Reklamacje i odpowiedzialność:

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres wypożyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
 4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

 

 

Aktualizacje wpisu:

Ten wpis nie był poddany redakcji przed publikacją.