Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY PIASECZNO WRAZ Z FILIAMI

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno wraz z filiami, zwanej dalej „Biblioteką”:
1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii Osiedle
3) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii Zalesie Dolne
4) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Bogatkach
5) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Chojnowie
6) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Głoskowie
7) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Jazgarzewie
8) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Józefosławiu
9) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Zalesiu Górnym
10) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filii w Złotokłosie
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług biblioteki.
3. Każdy użytkownik musi zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zobowiązania.

§ 2
1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: – ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
– statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci.
karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający:
a) dane osobowe użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, telefon, PESEL, adres e-mail) oraz nr czytelnika i znak statystyczny,
b) informacje dotyczące biblioteki w zakresie administrowania danymi osobowymi,
c) oświadczenia użytkownika, że zna regulamin biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody.
karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem- do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych
dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (PESEL). Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu

§ 3
1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
1) dokumenty graficzne:
– wydawnictwa zwarte (książki),
– periodyki (gazety, czasopisma).
2) dokumenty dźwiękowe:
– książki mówione na płytach CD,
3) dokumenty audiowizualne:
– płyty DVD i inne,
4) dokumenty elektroniczne:
– wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM,
– bazy danych i programy komputerowe.
2. Materiały biblioteczne stanowią własność biblioteki.

ROZDZIAŁ II
Usługi biblioteczne

§ 4
1. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych, a także umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego.
2. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody kierownika placówki, z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu).
3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.

ROZDZIAŁ III
Prawo korzystania z biblioteki

§ 5
1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
3. Czytelnicy, którzy na podstawie poprzednich regulaminów udostępniania zbiorów wpłacali kaucję uzyskują wpłacone kwoty po zwróceniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Po upływie dwóch lat od zaprzestania korzystania z biblioteki nieodebrana kaucja przekazywana jest na cele statutowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6
1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
1) są pełnoletnie,
2) wypełniły kartę zapisu,
3) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
4) otrzymały kartę biblioteczną.
2. Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.
3. Przedstawiciel ustawowy powinien spełnić warunki wymienione w § 6 ust. 1 regulaminu.
4. Użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, zameldowania.
5. Biblioteka corocznie uaktualnia kartę zapisu na podstawie dowodu osobistego.

§ 7
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki

§ 8
1. Użytkownicy mają prawo do:
a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,
b) korzystania z księgozbioru podręcznego,
c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
d) zgłaszania kierownikowi/pracownikowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.
2. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, zawierającą jego numer identyfikacyjny, którą przedstawia każdorazowo przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych.
3. Użytkownikowi, w razie zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna, po uiszczeniu kary w wysokości określonej w załączniku do regulaminu.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
2. Na terenie biblioteki obowiązuje:
a) zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu).
b) Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników.
c) W czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.
d) Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Wnoszone do Biblioteki telefony powinny być wyciszone.
e) Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.).
f) Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
G) Bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika nieprzestrzegającego zasad współżycia społecznego.

§ 9
Użytkownicy mają obowiązek:
1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,
2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach, sklejania itp.,
3. chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,
4. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,

ROZDZIAŁ V
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach

§ 10
1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo (w każdej placówce):
– 5 woluminów książek,
– 2 tytuły książki mówionej,
– 2 tytuły filmów

§ 11
1.Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w następujących terminach:
a) 30 dni – książki,
b) 14 dni – książki mówione,
c) 3 dni – filmy.
2. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika – przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości email wysłanej do placówki, w której wypożyczył zbiory, których termin chce przedłużyć.
3. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych łącznie z przedłużeniem nie może przekroczyć następujących terminów:
a) 45 dni – książki.
b) 21 dni – książki mówione
c) 6 dni – filmy.
Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym biblioteka jest nieczynna.

§ 12
1. Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu placówki bibliotecznej.
2. Kierownik/pracownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego za kaucją (w wysokości wartości rynkowej książki), na okres nie przekraczający 1 tygodnia.

ROZDZIAŁ VI
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 13
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
2. W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Użytkownika ponad ustalony termin oraz pisemne lub telefoniczne upomnienie pobiera się należność określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 14
1. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej wobec Użytkowników, którzy uchylają się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nie uregulowali należności wynikających z powstałych zaległości.

§ 15
1. W razie utraty lub zniszczenia książki, książki mówionej, innych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, do odkupienia tego samego tytułu, w szczególnych przypadkach może odkupić inną przydatną bibliotece pozycję lub zapłacić kwotę nie mniejszą niż jej aktualna cena rynkowa.

§ 16
1.W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale.
Decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki.

ROZDZIAŁ VII
Zasady korzystania z usług bibliotecznych

§ 17
1. Użytkowników obowiązuje:
a) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 1 godziny korzystania z komputera
b) zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi zakończenia pracy z komputerem i zapis w zeszycie czytelni komputerowej
2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem.

§ 18
1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu.
2. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.

§ 19
Zabrania się użytkownikom:
1) instalowania dodatkowego oprogramowania,
2) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
3) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
4) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
5) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),
6) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,
7) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.

§ 20
W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

§ 21
Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

§ 22
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione).

§ 23
Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Rozdział VIII
Zasady korzystania z oferty kulturalno-oświatowej Biblioteki

§24
1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki,
2. Przebywający na terenie Biblioteki użytkownicy mogą być poproszeni przez dyżurującego bibliotekarza o okazanie karty bibliotecznej,
3. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu lub szatni (karta do szatni wydawana jest na podstawie karty bibliotecznej),
4. Na zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
5. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka. Szczegółowe zasady postępowania z dziećmi pozostawionymi bez nadzoru oraz zakłócającymi porządek znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
6. W ramach oferty kulturalnej użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych oraz innych urządzeń, materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Biblioteki.
7. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
8. Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki oraz w każdej placówce.
9. W trakcie trwania imprez kulturalnych i edukacyjnych jest wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników biorących w nich udział. Udział w spotkaniach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących w nich udział do promocji wydarzenia oraz Biblioteki.

ROZDZIAŁ IX
Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 25
1. W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu kierownik biblioteki może zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług biblioteki czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 26
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę
1. Za wykonanie usług reprograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny :
a) odbitka jednostronna A4 0,40 zł (tylko czarno-biała)
c) odbitka dwustronna A4 0,80 zł (tylko czarno-biała)
e) odbitka jednostronna A3 1,00 zł (tylko czarno-biała)
g) odbitka dwustronna A3 1,60 zł (tylko czarno-biała)
2. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
a) książka 0,10 gr. od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
b) audiobooki 1 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
c) filmy i elektroniczne 2 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
3. Za upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą do czytelnika biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2,50 zł.
4. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
a) odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
b) jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego,
c) jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź itp.), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia upoważnionych do tego organów,
d) jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
5. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej: opłata wynosi 5 zł.
6. Koszt przesyłki materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – wg cennika opłat za przesyłki
7. Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.