Regulamin Wydarzeń z wejściówkami

164

                                                  

Postanowienia ogólne

1.        Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki „Wydarzeń
z wejściówkami”  zwanych dalej „Wydarzenia”.

 1. Do Wydarzeń zaliczamy: spotkania autorskie, koncerty, wieczory poetyckie itp., na które obowiązuje bezpłatna wejściówka.
 2. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie
  z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, dalej Organizator.
 3. Miejscem realizacji Wydarzeń jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – biblioteka główna lub jej filie.
 4. Udział w Wydarzeniach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników na Wydarzenia. Informacja o konieczności zgłoszenia udziału pojawi się na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-piaseczno.pl oraz za pośrednictwem plakatów. Organizator określa zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec Uczestnika (np. wiek).
 6. Przed wzięciem udziału w Wydarzeniach, Uczestnik powinien zapoznać się
  z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zaakceptowanie
  i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Wydarzenia z wejściówkami są imprezą:
  1. skierowaną do uczestników powyżej 18 roku życia
  2. ograniczoną ze względu na liczbę uczestników.
 2. Na Wydarzenia obowiązuje bezpłatna wejściówka do odbioru w siedzibach Organizatora oraz na stronie www.evenea.pl.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa
  w Wydarzeniach oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem.
 4. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Wydarzenia. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, YouTube na kanale www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A.
 5. Uczestnik Wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy Regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem Wydarzenia o czynnościach określonych w ustępie powyżej.
 6. Udział w Wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę jest jednoznaczny
  z zaakceptowaniem Regulaminu. Uczestnik Wydarzenia biorąc w nim udział, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku we wskazanych powyżej celach. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniach oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych, jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon.
 4. Dane są udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności: Evenea – serwis internetowy, którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
 5. Dane (wizerunek) przetwarzane w związku z udziałem w Imprezach mogą być udostępniane lokalnej prasie: „Gazeta Piaseczyńska”, „Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na lokalnych portalach informacyjnych: piasecznonews.pl, wirtualnepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl, iTVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu, Piaseczno.pl, mojepiaseczno.pl, naszepiaseczno.pl, Piaseczno.dlawas.info.
 6. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Wydarzeń oraz promocją działalności Organizatora.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl.

 

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzeń może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres, z którego została złożona reklamacja.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Wydarzeniach. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 4. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania Wydarzeń. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca Wydarzenia w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Zasady udziału i przebiegu Wydarzeń określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

regulamin_wydarzen_biletowanych

Aktualizacje wpisu: