Szukamy informatyka

601

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko informatyk

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: specjalista informatyk w wymiarze od 0,5 do 1 etatu.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku:

– wykształcenie kierunkowe tj, odpowiedniej specjalizacji umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

– Dobra znajomość baz danych (MySQL), php

– Znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows pod względem administracyjnym

– Umiejętność rozwiązywania problemów z infrastrukturą IT oraz usuwanie drobnych usterek sprzętowych

– Znajomość podstawowych informacji na temat sieci komputerowych (Lan, Wlan, Wifi)

– Umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego (sprzęt nagłośnieniowy, projektory, konsole do gier)

– Śledzenie aktualnych informacji z dziedziny IT oraz nowości sprzętowych (IT, multimedia)

– Gotowość udzielania pomocy pracownikom i użytkownikom biblioteki w problemach technicznych przy korzystaniu z infrastruktury IT

– Mile widziana znajomość systemów bibliotecznych

– Wymagana jest samodzielność w wykonywaniu działań, umiejętność współpracy, otwartość, chęć rozwoju zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

– Administrowanie siecią komputerową i zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego

– Koordynacja zadań w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania

– Koordynacja zadań w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym przygotowania OPZ do zapytań i przetargów

– Prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją, konserwacją i rozbudową urządzeń i sieci teleinformatycznej

– Archiwizacja i ochrona antywirusowa zasobów komputerowych Biblioteki

– Zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetworzonych w systemach informatycznych Biblioteki

– Szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerowa i stosowanych programów komputerowych

– Współpraca z administratorem lokalnym MakPlusa

– Nadzór nad rozwijaniem i prawidłowością funkcjonowania strony internetowej Biblioteki

– Przygotowywanie materiałów promocyjnych tj. prezentacji bądź filmów/spotów filmowych związanych z działalnością biblioteki we współpracy z pozostałymi pracownikami Działu Promocji.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 6. kopie świadectw pracy
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie, że kandydat nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty należy złożyć do dn. 02.04.2019 r. w siedzibie Biblioteki, lub przesłać pocztą, (liczy się dzień wpływu do Biblioteki) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – informatyk”.

2. dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym w pkt. 7, a nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,

3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki  www.biblioteka-piaseczno.pl

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze od 0.5 do 1 etatu (w zależności od ustaleń).

Aktualizacje wpisu:
 • 18 marca 2019 o 12:42:30 [aktualna wersja] przez Promocja Biblioteka Piaseczno
 • 18 marca 2019 o 10:33:13 przez Promocja Biblioteka Piaseczno